Privacy-verklaring

Voor het laatst gewijzigd: 12-07-2019

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stokkink Leiderschapskunst (hierna ‘Stokkink’), gevestigd aan Dorpsstraat vo Steenstraat 12, 3732 HJ, De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Dorpsstraat vo Steenstraat 12, 3732 HJ in De Bilt, 06-47416684

Sander Stokkink is de Functionaris Gegevensbescherming van Stokkink. Hij is te bereiken via Stokkink@Stokkink.nl

 

Persoonsgegevens die Stokkink verwerkt

Stokkink verwerkt persoonsgegevens doordat de coachee, betrokkene, deelnemer, cliënt, cursist gebruik maakt van de diensten en/ of omdat de coachee, betrokkene, deelnemer, cliënt, cursist deze gegevens zelf aan Stokkink verstrekt. De verwerking heeft betrekking tot de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Werkgever

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Stokkink verwerkt

Stokkink verwerkt mogelijk de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals informatie over ras, gezondheid, godsdienst, of seksuele leven. Echter enkel en alleen indien deze vrijwillig is verstrekt tijdens en ten behoeve van een coachtraject of training.

 

Doel en grondslagen van verwerking persoonsgegevens

Stokkink verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Coach & Trainingstrajecten (waaronder Management Development)

 • Het kunnen coachen of trainen van coachee of deelnemers
 • Het kunnen bereiken van coachees of deelnemers ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van een nieuwsbrief

Organisatieadvies

 • Gegevensuitwisseling en onderlinge afstemming met betrekking tot HR- en/ of verander-adviestrajecten

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘Uitvoering van overeenkomst’ zoals die tussen Stokkink en coachee of deelnemer is vastgelegd. Eventuele bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘Ondubbelzinnige toestemming’, welke separaat en expliciet in de coachovereenkomst is opgenomen, en betrekking heeft op bijvoorbeeld door de coachee geschreven reflectieverslagen die gedeeld zijn met Stokkink.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stokkink neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stokkink) tussen zit. Stokkink gebruikt hier geen computerprogramma's of -systemen voor.

 

Bewaartermijnen

Stokkink bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Stokkink hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn van 7 jaar
 • Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten > 5 jaar, tenzij wettelijk anders wordt bepaald
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan het verzenden van online informatie > Tot moment van uitschrijven

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Stokkink verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van die overeengekomen dienstverlening of om tegemoet te komen aan een wettelijke verplichting. Met derden die gegevens verwerken (bijvoorbeeld bewaren) namens Stokkink, sluit Stokkink een bewerkersovereenkomst om een minimaal gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens te borgen. Stokkink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stokkink gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Recht op Inzage

 1. De coachee, betrokkene, deelnemer, cliënt, cursist heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/ haar persoon betrekking hebbende gegevens. De coachee, betrokkene, deelnemer, cliënt, cursist dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen.
 2. Een verzoek dient te worden ingediend bij: Stokkink Leiderschapskunst, Dorpsstraat vo Steenstraat 12, 3732 HJ, De Bilt.
 3. Alvorens een verzoek in te willigen draagt Stokkink zorg voor de vaststelling van de identiteit van de verzoeker of diens wettelijke vertegenwoordiger. Indien het verzoek wordt gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger van de coachee, betrokkene, deelnemer, cliënt, cursist is een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging vereist.
 4. Aan een verzoek als hier bedoeld onder a) wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.
 5. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan de coachee, betrokkene, deelnemer, cliënt, of diens gemachtigde en dienen zich te kunnen legitimeren.
 6. De inzage geschiedt in de regel op de locatie van Stokkink. Indien de coachee, betrokkene, deelnemer, cliënt, om medische of dringende persoonlijke redenen niet in staat is persoonlijk te verschijnen, worden afschriften van de stukken verzonden naar de coachee, betrokkene, deelnemer, cliënt.
 7. Stokkink kan weigeren aan een verzoek om inzage en/of een afschrift van de betrokken persoonsgegevens te voldoen voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 8. Voor de verstrekking en verzending van afschriften mag een vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van deze vergoeding is vastgelegd in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP.

 

Correctierecht

 1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de coachee, betrokkene, deelnemer, cliënt, afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
 2. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet terzake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de coachee, betrokkene, deelnemer, cliënt, een schriftelijk verzoek in bij Stokkink waarin verzocht wordt om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens.
 3. De gegevens die verkregen zijn van derden kunnen niet rechtstreeks worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Voor wijziging of verwijdering van deze gegevens dient de coachee, betrokkene, deelnemer, cliënt, zich te wenden tot de organisatie die deze gegevens heeft aangeleverd.
 4. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht Stokkink de verzoeker schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.
 5. Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
 6. Stokkink draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 7. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkene, deelnemer, cliënt, cursist de gegevens zijn verwijderd.

 

Klachten

 1. Indien de coachee, betrokkene, deelnemer, cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij andere reden heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot Stokkink.
 2. Mochten partijen er onderling niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Stokkink neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Stokkink maakt gebruik van de dataverwerkingscapaciteit van Google Gsuite. Gegevens kunnen daarbij in andere landen opgeslagen worden. De landen waar de servers staan zijn adequaat verklaard en/ of Google heeft passende waarborgen getroffen conform EU vereisten. Meer informatie kan gevonden worden op: https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html