Intervisie

Wat is intervisie
Intervisie is een gestructureerde vorm van reflectie, collegiale advisering en probleemoplossing. De werkwijze is erop gericht binnen een groep collega's van gelijkwaardig werkniveau actuele werkproblemen te bespreken en te analyseren, erop te reflecteren en elkaar te adviseren over mogelijke oplossingen van het ingebrachte werkprobleem. Op gestructureerde wijze leert men aan en van elkaars werkervaringen, zodat het zelfsturend vermogen bij het oplossen van werkproblemen wordt vergroot. Intervisie versterkt het reflectief vermogen en stimuleert communicatie (spreken, luisteren en openstellen, ontvangen voor ‘de ander’). Een snelkookpan waarin ‘leren leren’ centraal staat.

Begeleide intervisie, intervisie training of training van organisatie intervisoren
Intervisie kan op verschillende manieren worden ingevoerd: als begeleide intervisie, waarbij een externe intervisor de bijeenkomsten leidt, of in de vorm van een intervisietraining, waarin de groep in ca. acht bijeenkomsten wordt geleerd te functioneren als zelfsturende intervisiegroep, waarbij concrete ervaring wordt opgedaan met verschillende intervisievormen en de rollen.

Meestal wordt begonnen met begeleide intervisie en wordt na verloop van tijd toegewerkt naar het realiseren van een zelfstandige intervisiegroep in de vorm van een geïntegreerde training. Daarnaast bestaat de mogelijkheid interne kanditaten uit organisaties op te leiden tot ‘organisatie intervisor’.

Voor wie?
Voor professionals van een gelijkwaardig werk- en ontwikkelingsniveau die bij het uitoefenen van hun functie met mensen werken (klanten of medewerkers). Bedoeld voor managers (hoger management of middenkader), inhoudelijke professionals (bijv. staffunctionarissen, beleidsmedewerkers, artsen, docenten) uit eenzelfde organisatie of uit verschillende organisaties.

Werkwijze
Intervisie geeft mogelijkheden om in een collegiaal overleg oplossingen te zoeken voor de werkproblemen van alledag. In het systematisch opgebouwde groepsgesprek van ongeveer twee uur, wordt uitgegaan van een aan het begin van de bijenkomst geformuleerd ‘probleem’, ‘inbreng’ of een ‘verwondering’, gerelateerd aan de werksituatie. Het subjectieve verhaal van de inbrenger vormt het vertrekpunt – de eigen percepties en betekenissen kleuren het verhaal.

De probleeminbrenger wordt geholpen bij de reflectie op de eigen vraag en betekenisgeving door middel van effectieve vragen, probleemanalyse en - indien gewenst - collegiale suggesties, waardoor het mogelijk wordt zelf een keuze voor een oplossing of voornemen te formuleren.

Eerst: 'ont'moeten
In een ‘ont’moetings gesprek wordt met de potentiële groep intervisanten kennisgemaakt; wordt ieders intervisiebehoefte en -ervaring verkend; en wordt in gezamenlijkheid gekozen voor een eerste werkwijze. Doorgaans wordt gestart met een algemeen intervisie model waarin ruimte is voor het oefenen met de intervisie methode. Veelgebruikte vormen zijn verder: de ‘Incident methode’, de ‘Balint methode’, de ‘Methode Raguse’ en een ‘Krachtenveld-analyse.’

Eigenaarschap en commitment
Tussen de deelnemers en de intervisor worden in een contract de werkdoelen en werkafspraken vastgelegd, zodat er bij de deelnemers een gedeeld eigenaarschap en een gezamenlijk commitment voor het tot leven weken van de intervisie ontstaat. Daarnaast omvat het contract gedragsregels en werkafspraken.

Intervisie als inspiratiebron om na gevolgde leiderschapsprogramma's de transformatie levend te houden.

Over het gras en de sprietjes
Om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan onze leiderschapsprogramma’s hun eigen tuin goed kunnen bijhouden en tot bloei kunnen laten komen, voorzien wij ze doorgaans van goed tuingereedschap in de vorm van een efficiënte en effectieve intervisiemethodiek. Met behulp van intervisie kunnen de deelnemers ook na afloop van de workshops er met elkaar voor zorgen dat zij blijven groeien en ontwikkelen en dat zij – om in termen van Steven Covey te spreken – voor zichzelf ‘de zaag scherp houden’.

gras groeit

Over het gras en de sprietjes

quote